top of page

תקנון האתר ומדיניות תשלומים

 1. התנאים המפורטים להלן מהווים תנאי שימוש מחייבים לשימוש באתר ובשירותים המסופקים בו.

 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר כהגדרתו להלן ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין מנהל האתר כהגדרתו להלן. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. 

 3. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע

 4.   האתר מופעל על ידי מושון לוינגר "יותר מ-NLP" ח.פ. 025523192 (להלן: "מנהל האתר")  

 5. משתמש זכאי לעשות שימוש באתר בהתקיים כל התנאים הבאים יחד: א.   המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות ב. למשתמש מלאו 18 שנים; ג.  המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף; ד.  המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט. ה.  המשתמש הסכים לתנאי תקנון זה.

 6. מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן תקנון זה, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ללא צורך בהודעה מוקדמת או קבלת הסכמת המשתמש באתר, באחריות המשתמש לקרוא את התנאים בכל כניסה לאתר ולמשתמש באתר לא תהיה טענה בעניין. על אף האמור, מנהל האתר יפעל ככל האפשר לעדכן את משתמשיו, באמצעות פרסום באתר, על שינויים שיחולו בתנאי שימוש אלה 

 7.    מנהל האתר יהא רשאי להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה של משתמש, ללא צורך במתן התראה מוקדמת. 

 8. יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע הפעולה שהתקבל מחברת האשראי על חיוב כרטיס האשראי ובנוסף אישור שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי הפעולה הרלוונטיים, לרבות מספר הפעולה, פרטי הלקוח ופרטי הפעולה, יהווה אישור על קליטת הפעולה אצל מנהל האתר.  

 9. אישור התשלום ישמש את הקונה ככרטיס כניסה להשתלמות. 

 10. ההשתתפות בהשתלמויות אינה מוכרת לצורכי גמול.

 11. לאחר ביצוע הרכישה לא ניתן לבטל את התשלום.

 12. מספר המקומות מוגבל.

bottom of page